Nor-Team Entreprenørforretning as ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Fokus på miljø og bærekraft er blitt viktig, det er en kjensgjerning at verden står i økende grad overfor en klimakrise som følge av menneskeskapt klimagassutslipp, først og fremst på grunn av brenning av olje, kull og gass.

I følge Miljøfyrtårnstiftelsen står byggebransjen i dag for 1/3-del av verdens klimautslipp. Nor-Team Entreprenørforretning as skal være med på å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.

Nor-Team Entreprenørforretning er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningen på alvor og skal jobbe for å stadig forbedre våre miljøprestasjoner. En viktig del av dette arbeidet er å være Miljøfyrtårn sertifisert. Det betyr at vi nå jobber for å få etablert et miljøledelsessystem som skal styre klima- og miljøarbeidet, og som vil bidra til kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

Hvert år skal vi innrapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt, eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter, tjenester, leverandører og samarbeidspartnere. Det handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.

Derfor inviteres leverandører, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Dine/deres innspill vi gi oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Nor-Team Entreprenørforretning i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det følgende policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder vårt miljøarbeid:

Nor-Teams miljø policy

Nor-Team skal jobbe for å stadig forbedre våre miljøprestasjoner og vi skal være aktive i vårt arbeid med å redusere vår miljøbelastning, i tillegg til å arbeide kontinuerlig for å være en inkluderende, trygg og god arbeidsgiver.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi skal bidra til å nå disse målene gjennom vårt arbeid med bærekraft og ved å stadig forbedre våre klima- og miljømål.

I vårt klima- og miljøarbeid legger vi spesielt vekt på:

Vi forplikter oss til å:

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres hos Nor-Team Entreprenørforretning as?
Send forslag til firmapost@nor-team.net

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vennlig hilsen
Nor-Team Entreprenørforretning as